VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

Organic

Органско сточарско производство

Правилното сместување и исхраната на животните се основни и исклучувачки фактори при организирање на органско сточарско производство

При одбирање видови или раси животни кои треба да се одгледуваат почитувајќи ги принципите за органско производство предност се дава првенствено на автохтоните, од причина што тие се создадени во местото каде се одгледуваат и со најмали вложувања даваат задоволителни резултати. Такви раси животни се: буша во говедарството, праменки во овчарството, домашна автохтона коза во козарството. Овие раси животни се скромни по своите продуктивни карактеристики, но по својата скромност во барањата во однос на негата, сместувањето исхраната и здравствената заштита често можат да конкурираат пекономичност и со далеку попродуктивни раси.
Правилното сместување и исхраната на животните се основни и исклучувачки фактори при организирање на органско сточарско производство. Врзаниот или кафезниот начин на чување на животните не се дозволени. На органски одгледуваните животни мора да им се обезбеди доволно простор во објектите за сместување но и доволно простор во испустите на отворено кои треба да му се достапни на животните.
Храната која ја добиваат органски одгледуваните животни мора да потекнува од природни пасишта и ливади за кои постои доказ дека не се третирани со синтетички препарати кои најчесто се користат при третмани на шумите против разни штетни инсекти или од сертифицирани органски површини.

Пожелно е во склоп на сточарските фарми да постои и растителен дел од каде ќе се обезбедува органска храна за животните и каде ќе може да се употребува шталското
ѓубре кое го продуцираат истите. Доколку на фармата нема растителен дел, сточарот е
должен да набави органска храна од друго сертифицирано стопанство.
За младите животни треба да се обезбеди мајчино млеко за време на периодот кога е истото потребно за правилен раст и развој. Рано исклучување на младите животни кои цицаат, со цел добивање повеќе млеко од нивните мајки, не е дозволено.
Времетраењето на периодот на цицање кај различни видови животни е пропишан со закон.
Во конвенционалното сточарство од аспект на поевтинување на производството и поефикасно користење на механизацијата во самото производство се применуваат мерки како што се отстранување на роговите кај рогатите животни, сечење на опашки кај овците и свињите, сечење на крила и клунови кај пилињата. Сите активности кои доведуваат до осакатување или обезличување на животните во органското сточарство не се дозволени.

Слободното движење на отворено и правилната исхрана во комбинација со правилно одбрани раси животни се главна превентива во органското сточарење но доколку дојде до болести кај животните истите треба да се третираат со синтетички медикаменти се со цел да се избегне страдањето на животните. При третирање на органски животни во лактација периодот на каренца се зголемува двојно. За време овој период млекото кое се добива од животните треба да не се меша со млекото од здравите животни.
Задолжителните вакцини пропишани од страна на државата мора да се аплицираат на органските животни. Вештачкото осеменување на животните е дозволено, но преднос му се дава на природниот начин на парење. Со цел зголемување на плодноста на животните се
препорачува флешинг методот кој подразбира појачана исхрана пред и по осеменувањето/парењето.
Синхронизација на еструс со синтетички хормони со цел вонсезонско парење на животните не е дозволено.
Кастрација кај животните е дозволена, но на помала возраст, бидејќи кастрација на
возрасни животни предизвикува огромна болка и страдање.

А.Г.

VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

About Us

Cyber Green Market (CGM) is a Web Platform that promotes the Export and Wholesale of Agricultural Products, Forest fruits, and their Secondary Products from the Balkan Peninsula.

Retail

In the retail section you can also find machines, home and garden tools, work uniforms and everything you need for your farm work. You can order all this from our already verified sellers from the largest online stores in the world.

© 2018 Elektronski Zelen Pazar LLC Resen

CGM Ali

Do you want to sell your products on Alibaba, but you don't want to pay $4,999 per year for an Alibaba premium account? Apply for a "CGM Ali" account here, choose one of our plans, and for just $199 per year start selling on Alibaba right now!