VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

Македонија

Органско производство на капини

Капината се употребува како храна во свежа состојба, лек и суровина за преработка. Плодовите на капината поседуваат уникатни хранливи и лековити својства, па заради тие особини спаѓаат во доста барано и ценето овошје.

Капината успева на надморска висина до 600м. Поднесува различни типови на почва, лесно се размножува по вегетативен пат. Отпорна е на болести и штетници. Рожбата му е најбогата во третата година.
Растењето на капините е можно на планинските и помалку достапни места, така што овие терени можат да се искористат. Лошата страна на капината е тоа што е осетлива при транспорт.
Плодовите имаат голема ханлива вредност, делуваат профилактички, диетално-терапевтски, и имаат заштитна улога бидејќи содржат киселини, шеќери, минерали, пектини и други витамини. Во прехранбената индустрија се користи како одлична суровина за сок, вино од капини, оцет, сируп, џем, компот и желе.
Препорачани сорти на капини за органско производство: Thornfree(само во потопли подрачја), Loh nes, Cester thornless, Triple crawn, Karaka black, Helen и Loj taj.
На капината му е потребна влажна почва, избалансирано ѓубрење и наводнување. Капината не поднесува висока концентрација на калциум. Не се пожелни ветроти подрачја за нејзиниот развиток и исто така не е пожелно да се садат покрај грмушки заради заштита од штетници и болести.
Капината може да расти и во сушни услови и во области со системи за наводнување.

Агроеколошки услови за одгледување на капини
За да се даде што пореална оценка за квалитетот на природните фактори за производство на капини на одреден локалитет, потребно е да се одговори на тоа кои се барањата на капината во поглед на природните услови. Питомите култивирани сорти капини за разлика од дивите, зависно од потеклото, особеностите на сортата технологијата на одгледувањето имаат поголеми барања во однос на природните услови.

Односот на капините спрема климата
За одгледување на култивираните сорти капини најмногу одговараат умерено топли и умерено влажни подрачја. Од климатските фактори најголемо значење имаат, светлината, топлината (температурата), водата, односно влажноста - почвена и воздушна, ветерот, снегот. Успешен раст и развој на растенијата овозможува хармоничното делување на сите овие фактори на надворешната среднина, но улогата на секој од нив е специфична и конкретна.

Рентабилност на производството

Од аспект на квалитетот на економиката во производството на капини, особено се значајни следниве фактори: капината стапува во род веќе во втората година (а во третата дава полн род), вложените средства значително побрзо се враќаат во однос на повеќе овошни видови со исклучок на малини и јагоди, раѓа редовно и богато, добро се прилагодува на различни услови на одгледување, а бидејќи касно цвета доцните пролетни мразеви не и наштетуваат, поотпорна е на болести и штетници во однос на малината и е добро медоносно растение.

Покрај неспорно големото стопанско значење на производството на капини, треба да се имаат во предвид и одредени проблеми кои можат да се појават, како на пример отежнат пласман на производите во изразито родни години и падот на цената, големата осетливост на свежите плодови на неадекватен транспорт и др.

А. Г.

VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

About Us

Cyber Green Market (CGM) is a Web Platform that promotes the Export and Wholesale of Agricultural Products, Forest fruits, and their Secondary Products from the Balkan Peninsula.

Retail

In the retail section you can also find machines, home and garden tools, work uniforms and everything you need for your farm work. You can order all this from our already verified sellers from the largest online stores in the world.

© 2018 Elektronski Zelen Pazar LLC Resen

CGM Ali

Do you want to sell your products on Alibaba, but you don't want to pay $4,999 per year for an Alibaba premium account? Apply for a "CGM Ali" account here, choose one of our plans, and for just $199 per year start selling on Alibaba right now!