Македонија

Намалено земјоделското производство

За 6,6 отсто е намален откупот и продажбата на земјоделски производи, а за седум, производството на шумски производи во третото тримесечје од 2019 година, велат податоците на Државниот завод за статистика.

Кај откупот на земјоделски производи од индивидуалните производители е забележано намалување за 4,7 проценти, а кај продажбата на земјоделски производи од сопствено производство е забележано намалување за 8,9 отсто во споредба со лани во истиот период. Гледано по земјоделски гранки, зголемување на откупот и продажбата на производи е забележано кај житата, градинарските растенија, добитокот и млечните производи, а намалување кај индустриските растенија, фуражните растенија, овошјето, грозјето, алкохолните пијалаци, живината, јајцата, млекото, кожата и волната и рибата.
Месечната дистрибуција на вредноста на откупот и продажбата на земјоделски производи покажува зголемување во јули, додека во август и септември е забележано намалување на вредноста на откупот и на продажбата на земјоделски производи.

За седум отсто е намалено вкупното производство и на шумски производи во државните шуми. Од Државниот завод за статистика, информираат дека зголемување на шумското производство е забележано кај трупците од иглолисни видови, рудничкото дрво од иглолисни и листопадни видови, просторното дрво од иглолисни видови и огревното дрво од иглолисни видови. Намалување на шумското производство има кај трупците од листопадни видови, другото обло дрво од иглолисни видови и огревното дрво од листопадни видови.
Стучњаците постојано истакнуваат дека ваквите падови се должат на неконзистентната земјоделска политика.

Иако, земјоделството (вклучително и лов, шумарство и рибарство) е третиот најголем сектор по услугите и индустријата, а неговото учество во вкупниот БДП е релативно стабилен со околу 10-12%, во вкупниот БДП, можностите за поголем придонес на оваа дејност во националната економија не се целосно искористени и покрај традицијата во овој сектор, како и поволните климатски услови. Повеќе од една третина од земјоделското обработливо земјиште не се обработува. Субвенциите кои почнаа да се исплаќаат од 2007 година не ги дадоа саканите ефекти, а наместо да бидат развојна нота тие се користат како социјално-политичка алатка.

Б.А.Н.

© 2019 Cyber Green Market LLC