Македонија

Исплата на штети во општина Могила

Важно соопштение за земјоделците за сиплата на штети

На седницата на Владата на Република Северна Македонија одржана на 10 февруари 2020 година беше донесена Одлука за одобрување на средства од резервите на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година.

Со оваа Одлука на Општина Могила и се доделени финансиски средства во висина од 4.087.329 (четири милиони осумдесет и седум илјади и триста дваесет и девет) денари.

Овие средства се наменети како парична помош на Општина Могила, согласно Информацијата на Комисијата за проценки и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди и Извадокот од Нацрт-записникот од Седмата седница на Владата на РСМ одржана на 10 февруари 2020 година.

Општина Могила добиените средства денеска ги уплати на сметките на 3 правни и 121 физички лица. Средствата се за градобитната 2019 година во атарот на село Добрушево.

Граѓаните може да ги очекуваат финансиските средства утре после 12.00 часот на своите сметки.

А.Г.

© 2019 Cyber Green Market LLC