Македонија

Зошто се дрвјата корисни на земјоделските површини?

Садењето на дрвја во близина на земјоделското земјиште нуди низа бенефити, како краткорочни, така и дилгорочни. Високите дрвја бесплатно ја завршуваат работата на земјоделците

Дрвјата засадени во близина на земјоделското земјиште ја намалуваат ерозијата и подземните води, ја зголемуваат плодноста на почвата, го смалуваат ризикот од соланизација на тлото и помагаат во стабилизација и резервите од вода.Покрај ова дрвјата даваат значаен придонес во задржувањето на хранливите материи и овозможуваат одржување на екосистемот - неопходен за земјоделското производство.
Подобрување на квалитетот на земјиштето
Садењето на џбунести растенија и дрвја кои го впиваат азотот во близина на земјоделските култури ја одржува и подобрува плодноста на земјата и полјоделските култури. Дрвјата ја зголемуваат способноста на земјата да ја апсорбира и задржува водата, произведува хранливи материи за растенијата, го одржува високото ниво на хранливи органски материи во тлото и умерената температура на површината на земјата.
Агро-шумарството помага во намалувањето на соланизацијата на почвата, особено во сушни периоди и на сушни подрачја.Оголеното тло станува солено, затоа што водата испарува, оставајќи ја солтта на површината. Од друга страна дрвјата ја зголемуваат способноста на земјата да ја апсорбира водата и го намалува ризикот од исушување и соланизација.

Засадувањето на џбунести растенија и дрвја исто така може да помогне во разбивањето на структурата на земјиштето кое е со текот на времето збиено и скаменето. Со тоа ќе се зголеми пропустливоста на почвата, а со самото тоа водата ќе може да продре и во подлабоките слоеви. Во развиените земји дрвјата се користат и како ветробран за посевите, затоа што крошните ја намалуваат брзината на ветерот и ги штитат посевите. Појас од дрворед околу полјоделското земјиште исто така ја спречува загубата на вода и нејзиното испарување.
Дрвјата против ерозијата на тлото
Ерозијата на земјиштето се случува на гола земја, бидејќи влагата, мразот и топлината постепено ја дробат земјата и ја подготвуваат за дождот и ветровите кои ја придвижуваат. Оголените делови потоа се идеални места за непречено слевање на водата, по обилните дождови. Така настануваат пустини.
Дрвјата и микроклимата

Дрвјата имаат значајно влијание на локалната микроклима, затоа што влијаат на температурата, влажноста, светлоста и условите во својата неосредна близина. Успехот на многу земјоделско-шумарски системи, зависат од способноста на дрвјата да ја избалансираат температурата на земјата и воздуот и зголемат релативната влажност. Најновите истражувања сугерираат дека шумите може да имаат значајно влијание на микроклимата. Едена од причините е промената на начинот на кој сончевата светлина се одбива од површината на земјата.

Во шумите сончевата светлина ја апсорбираат листовите, гранките, и стеблата на дрвјата. Кога шумата ќе почне да се уништува и девастира, рефлексијата се зголемува, а земјата апсорбира помалку топлина. Реултатот е промена на образецот на циркулацијата на дождовите, со што се зголемуваат температурите во текот на денот, а се намалуваат во текот на ноќта.
За да се изврши позитивно влијание на микроклимата, но и на приносот и на квалитетот на полјоделските површини потребно е да се садат што повеќе дрвја!

Б.А.Н.

© 2019 Cyber Green Market LLC