VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

April 28, 2020, 8:07:51 AM
Македонија

Забрана за вршење на рекреативен риболов заради непречен природен мрест на рибите

Ограничувањата важат за сливот на реките Вардар, Треска, Пчиња, Црн Дрим, Црна Река, Брегалница, како и на рекреативните зони во акумулациите Глобочица, Козјак, Глажња, Липково, Градче, Паљурци, Стрежево, Калиманци, и Младост како и на Дојранско и Преспанско Езеро. Забраната најчесто трае од еден до три месеци, во зависост од тоа за кој вид риба станува збор, а трајна забрана на Пчиња и Вардар има за златниот карас и лињакот

Министеротерството за земјоделство, шумарство и водостопанство согласно Законот за рибарство и аквакултура во изминатиот период донесе повеќе решенија за забрана за риболов во риболовните води во Република Северна Македонија.

Cyber Green Market News

Забраната за вршење риболов во риболовните подрачја, риболовните зони, риболовните ревири и рекреативните зони за различните видови риби се носи заради овозможување на непречен природен мрест на рибите и зачувување на рибниот фонд.
Периодот на природниот мрест на рибите е утврден во Риболовните основи за секоја риболовна вода поединечно, а се носи врз основа на одобрените годишни планови за заштита и стопанисување со рибите за 2020 година и поединечните барања за одобрување на период за забрана на риболов доставени од концесионерите на рибите.

Прегледот ( рокот ) на периодот на забрана за риболов за одделни видови риби и риболовни води е објавен на страната на Македонската риболовна федерација и може да го погледнете на следниот линк: www.mrf1952.mk.

Б,А.Н.

VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259