VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

Македонија

Забрана за вршење на рекреативен риболов заради непречен природен мрест на рибите

Ограничувањата важат за сливот на реките Вардар, Треска, Пчиња, Црн Дрим, Црна Река, Брегалница, како и на рекреативните зони во акумулациите Глобочица, Козјак, Глажња, Липково, Градче, Паљурци, Стрежево, Калиманци, и Младост како и на Дојранско и Преспанско Езеро. Забраната најчесто трае од еден до три месеци, во зависост од тоа за кој вид риба станува збор, а трајна забрана на Пчиња и Вардар има за златниот карас и лињакот

Министеротерството за земјоделство, шумарство и водостопанство согласно Законот за рибарство и аквакултура во изминатиот период донесе повеќе решенија за забрана за риболов во риболовните води во Република Северна Македонија.

Забраната за вршење риболов во риболовните подрачја, риболовните зони, риболовните ревири и рекреативните зони за различните видови риби се носи заради овозможување на непречен природен мрест на рибите и зачувување на рибниот фонд.
Периодот на природниот мрест на рибите е утврден во Риболовните основи за секоја риболовна вода поединечно, а се носи врз основа на одобрените годишни планови за заштита и стопанисување со рибите за 2020 година и поединечните барања за одобрување на период за забрана на риболов доставени од концесионерите на рибите.

Прегледот ( рокот ) на периодот на забрана за риболов за одделни видови риби и риболовни води е објавен на страната на Македонската риболовна федерација и може да го погледнете на следниот линк: www.mrf1952.mk.

Б,А.Н.

VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

About Us

Cyber Green Market (CGM) is a Web Platform that promotes the Export and Wholesale of Agricultural Products, Forest fruits, and their Secondary Products from the Balkan Peninsula.

Retail

In the retail section you can also find machines, home and garden tools, work uniforms and everything you need for your farm work. You can order all this from our already verified sellers from the largest online stores in the world.

CGM Ali

Do you want to sell your products on Alibaba, but you don't want to pay $4,999 per year for an Alibaba premium account? Apply for a "CGM Ali" account here, choose one of our plans, and for just $199 per year start selling on Alibaba right now!

© 2018 Elektronski Zelen Pazar LLC Resen