Свет

Европската комисија одобри дополнителна помош за земјоделците

Европската комисија воведе можност за исплата на средства во висина до 70% за директни плаќања и до 85% за поддршка во рамките на руралниот развој, за да им се помогне на земјоделците, со цел да се надминат потешкотиите предизвикани од ширењето на пандемијата од КОВИД-19.

Субвенциите ќе можат да се исплаќаат после спроведените административни контроли и пред да се извршат контролите на терен, а кои со овие уредби се дополнително поблаги поради отежнатото спроведуавње кое настана како последица од воведеното ограничување на движењето.

Опишаните измени се во склад со предлозите на Министерствата за земјоделство доставени до Европската комисија на 16 март, како и заедничкиот предлог на државите членки кои Хрватска како претседател на Советот на Евроспката унија ги подготви за Европската комисија после видео конференцијата на минситрите за земјоделство одржана на 25 март.

Потсетуваме дека Европската комисија веќе има усвоено пакет мерки за помош во рибарството и аквакултурата, кои вклучуваат поддршка за привремен престанок на работните активности и компензација за одгледувачите на слатководни и морски риби и школки поради привремената суспензија или намалувањето на производството.

Се очекува во наредниот период Европската комисија да превземе и дополнителни чекори со цел да им се помогне на производителите согласно барањата на Хрватска и другите држави членки на Европската унија, за да се задржи и поттикне земјоделското производство и да се спречат пореметувањата во снабдување со храна.

Б.А.Н.

© 2019 Cyber Green Market LLC