VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

January 16, 2020, 12:25:44 PM
Македонија

Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделието вработува 30 лица!

Во наредните три дена ќе трае Јавниот оглас за вработување на 30 лица во АПРЗ на определено време

Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделието денес, на својот веб-сајт соопшти дека има потреба за вработување на триесет лица на определено време до 31.12.2020 година. Најмногу се бараат советници за земјоделство и рурален развој, што значи лица со завршен земјоделски факултет од речиси сите насоки, раководители на сектори, како и економисти и информатичари. Најголемиот дел од кадрите се потребни за слободните работни места во Скопје, Битола, Тетово, Куманово, Струмица, Кратово, Прилеп, Македонски Брод, Струга, Штип и Велес.

Cyber Green Market News

Кандидатите за сите работни позиции, потребно е да ги достават следните документи:
Уредно пополнета пријава, доказ за државјанство, доказ дека не им е изречена забрана на вршење професија, дејност или должност,доказ за општа здраствена состојба за работното место, уверение или диплома за завршен степен на образование, доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски јазик),доказ за работно искуство, кратка биографија (со задолжителен контакт телефон и адреса), како и писмо за мотивација.

Рокот за доставување на пријавите со потребните документи изнесува 3 работни денови сметано од денот на објавувањето на огласот. Условите наведени во огласот кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.
Пријавата со потребната документација треба да се достави до архивата на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството или по пошта на следнава адреса:
Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството
Ул. Климент Охридски бб, Пелагонка II 5/3, 7000 Битола
(со назнака ,,оглас за вработување’’)
Подетални информации заинтересираните може да побараат на телефонскиот број - 072 252 433

Б.А.Н.

VITA RES

from

RESEN

(processing of fruits & vegetables, production of concentrates, purees, and frozen apple cubes)

+38975421259

This Testimonial is related to:

JOSIE LANE

Art Director

This Testimonial is related to:
Date Created
Country

Introduce your team! Click here to add images, text and links, or connect data from your collection.